Endringer i barnevernloven

Forslag om endringer i finansieringsansvaret og i den faglige samhandlingen mellom stat og kommune, forslag om styrking av barns rettigheter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.11.2012

Vår ref.: 0000

Høring – forslag til endringer i barnevernloven (forslag om endringer i finansieringsansvaret og i den faglige samhandlingen mellom stat og kommune, forslag om styrking av barns rettigheter mv.)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i barnevernloven 17. juli 1992 nr. 100.

Noen av forslagene i dette høringsnotatet omhandler endringer av finansieringsansvaret og endringer i den faglige samhandlingen mellom stat og kommune på barnevernområdet.  Andre deler av høringsnotatet omhandler forslag som styrker barns rettigheter og rettssikkerhet i barnevernet. Høringsnotatet inneholder således forslag av svært ulik karakter og i noen av punktene har departementet derfor valgt å være relativt åpen i konklusjonene.

For nærmere oversikt over forslagene viser vi til høringsnotatets kapittel 1 som omhandler notatets bakgrunn og oppbygging.

Forslagene i dette høringsnotatet er en del av regjeringens barnevernløft, som i tillegg til ny organisering og nye prioriteringer består av et ressursløft. Ressursløftet er kommet til utrykk i statsbudsjettet for 2011 og 2012 og innebærer flere stillinger i det kommunale barnevernet. Departementet tar også sikte på å gi nærmere vurderinger av den barnevernfaglige og normative retningen for barnevernet i en egen meldingsdel i den lovproposisjonen som vil bli lagt frem for Stortinget. Dette er ikke en del av denne høringen.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er 12. november 2012. Vi beklager at fristen på grunn av stram tidsplan er kortere enn tre måneder, og at det derfor heller ikke vil være mulig å få fristutsettelse.

Høringsuttalelsene sendes:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 OSLO. Epost kan sendes til postmottak@bld.dep.no.

Det er ønskelig at høringsuttalelsene i tillegg sendes elektronisk i Word-format direkte til Elisabeth Solberg Halvorsen på epost esh@bld.dep.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til henne på telefon 22242558 eller til Anne Cathrine Dietz på telefon 22242584.

Høringsnotatets bakgrunn og oppbygging.

I 2004 ble det som tidligere var fylkeskommunens ansvarsområde innenfor barnevernet overført til staten. I forlengelse av reformen ble Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) opprettet.

I forbindelse med St.prp. nr. 69 (2006-2007) ba Stortinget Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om å sette i gang en bred evaluering av reformen. Evalueringen omfatter derfor det statlige barnevernet. Evalueringen ble gjennomført i 2010 og 2011 av ulike forsknings- og konsulentmiljøer. En oppsummering av evalueringen er gjengitt i kapittel 4.

Departementet har også mottatt en rekke andre innspill om endringer i barnevernet. Slike innspill har kommet bl.a. fra Barnevernpanelet og Barnevernproffene, samt fra ulike utvalg og arbeidsgrupper nedsatt av departementet.

Forslagene i dette høringsnotatet er en del av regjeringens barnevernløft, som i tillegg til ny organisering og nye prioriteringer, består av et ressursløft. Ressursløftet innebærer en økning i nye kommunale stillinger. I 2011 og 2012 øremerket regjeringen henholdsvis 240 og 290 millioner kroner til det kommunale barnevernet.

Last ned høringsnotat - forslag til endringer i barnevernloven

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings- og kirkedepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

 

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Atferdssenteret

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet

Barnevernets uviklingssenter i Nord-Norge

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Helsedirektoratet

Helseregionene (5)

Human Rights Service (HRS)

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Diakonhjemmets høgskole

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Landets distriktspsykiatriske sentra

Landets kontrollkommisjoner

Landets pasient- og brukerombud

Likestillings- og diskrimineringsombudet

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flykningkvinner

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Norsk Innvandrerforum

Norges Forskningsråd (NFR)

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

OMOD - Organisasjonen mot offentlig diskriminerin

Politidirektoratet

Regionsenter for barn og ungdoms psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Senter for medisinsk etikk (SME)

Sentralenheten for fylkesnemndene

Sivilombudsmannen

Statens helsetilsyn

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Nordland

Universitetet i Tromsø

 

 

Fylkeskommunene

 

 

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

Overformynderiene

 

 

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum

Barnevernsproffene

Childwatch International - UiO

Den norske Legeforening

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den norske tannlegeforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Flerfaglig fellesorganisasjon

Flyktningehjelpen

Forandringsfabrikken

Forum for Barnekonvensjonen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Helseansattes yrkesforbund

Helsetjenestens lederforbund

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Tromsø

Kirkens bymisjon

Kirkens Familievern

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter (KIM)

Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk Barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk helse- og sosiallederlag

Norsk Lærerlag

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO Service

Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

PRESS - Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Redd Barnas Rettighetssenter

Ressurssenter for Pakistanske Barn

Rettspolitisk forening

Rådet for psykisk helse

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

SOS rasisme

Stiftelsen Landsforening Rettferd for taperne

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

UNICEF-komiteen i Norge

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)

VIRKE

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen