Gjensidige Forsikring gis tillatelse til å erverve aksjer

Finansdepartementet gir Gjensidige Forsikring tillatelse til å erverve aksjer i Storebrand ASA slik at samlet eierandel utgjør inntil 19,99 prosent.

Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Sven Iver Steen
P.B. 2734 Solli
0204 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/6170 MaI

19.03.2007

 

Erverv av kvalifisert eierandel i finansinstitusjon


Det vises til søknad til Kredittilsynet 20. desember 2006, hvor det på vegne av Gjensidige Forsikring søkes om tillatelse til å kunne erverve en eierandel på inntil 19,99 prosent av aksjene i Storebrand ASA, og til Kredittilsynets tilrådning 16. februar 2007.

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 10. juni 1998 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-2, jf. kgl.res. 20. juni 2003 nr. 735, Gjensidige Forsikring tillatelse å erverve aksjer slik at samlet eierandel utgjør inntil 19,99 prosent av aksjene i Storebrand ASA.

Gjensidige Forsikring har adgang til å øke sin eierandel til inntil 19,99 prosent innen tre måneder etter at tillatelsen er gitt. Det er senere ikke tillatt å øke eierandelen utover den eierandel som er etablert ved utløpet av tre måneders fristen uten ny tillatelse. Dersom den eierandel som er etablert ved utløpet av tre måneders fristen, senere reduseres, kan eierandelen senere ikke økes i forhold til dette nye (reduserte) nivå uten ny tillatelse. Reduseres eierandelen til under 10 prosent, kan eierandelen likevel økes til 10 prosent uten ny tillatelse.

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:      Kredittilsynet