Etablering av kontaktpunkt i Finanstilsynet for veiledning av fintech-virksomheter

Det har de senere årene vært en fremvekst av aktører som bruker ny teknologi for å tilby nye eller eksisterende finansielle tjenester. Fremveksten av nye aktører, ny teknologi og nye forretningsmodeller skaper behov for veiledning og avklaringer på områder hvor gjeldende regler tar utgangspunkt i kjente forretningsmodeller og produksjonsmåter.

Finansdepartementet mener at det er behov for å etablere en separat struktur for veiledning av innovative virksomheter, såkalte fintech-virksomheter. På denne bakgrunn ber departementet Finanstilsynet vurdere hvordan et slikt lavterskel-kontaktpunkt for veiledning av innovativ virksomhet kan etableres på en hensiktsmessig måte.

Vi ber om Finanstilsynets vurdering innen 19. mai 2017.

 

Med hilsen 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør