Evaluering av rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høgskolen i Vestfold har på oppdrag fra KD gjennomført en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart. Undersøkelsen har mange positive resultater når det gjelder implementering av rammeplanen, men den påpeker også en del forhold av negativ art.

Høgskolen i Vestfold har på oppdrag fra KD gjennomført en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart.

Evalueringen består av to kvantitative og fire kvalitative undersøkelser blant grupper berørt av rammeplanen; barn, foreldre, førskolelærere, assistenter, styrere, kommunen som barnehagemyndighet og Fylkesmannen.

Undersøkelsen har mange positive resultater når det gjelder implementering av rammeplanen, men den påpeker også en del forhold av negativ art. Det er særlige utfordringer knyttet oppmerksomheten mot de yngste barna, til betydningen og forståelsen av barns medvirkning, forståelse av dokumentasjon og kartlegging, kompetansebehov i hele sektoren og begrensede midler til implementering.

De kvantitative dataene er innhentet gjennom spørreskjemaer rettet mot styrere og foreldre, som ble spurt om hvordan de erfarer at barnehagens implementering og arbeid med rammeplanen har fungert. De kvalitative undersøkelsene baserer seg på ulike intervjuformer med barn, personale, stats- og kommuneansatte.

 Tall i tiden

Forskerne påpeker at man ikke kan forvente å spore de helt store endringene såpass kort tid etter at den nye rammeplanen ble innført (1. august 2006), men finner likevel klare utviklingstrekk i sektoren i retning av at ”alle teller mer”, som tittelen på evalueringsrapporten lyder: Barns stemme og interesser teller mer. Målbare ferdigheter kartlegges og telles mer. Tall og telling har fått en mer framtredende plass gjennom det nye fagområdet ”Antall, rom og form”. De som er ansvarlige for implementering av rammeplanen, teller penger – fortrinnsvis ”småpenger” ifølge forskerne - som skal strekke til og ivareta mange og store oppgaver.

 Stort engasjement - ikke like stor kompetanse

Evalueringen viser videre at det finnes et stort engasjement i alle deler av sektoren for å gi barn et godt barnehagetilbud. Det arbeides med innføringen av rammeplanen gjennom en rekke tiltak, og arbeidet er godt i gang. Men arbeidet er lite langsiktig og mangler systematisk satsing på kompetanseheving. Evalueringen avdekker et stort kompetansebehov på alle nivåer i hele barnehagesektoren.

Evalueringen viser at sektoren står overfor store utfordringer i arbeidet med å realisere rammeplanenes intensjoner. Barns medvirkning, dokumentasjon og arbeidet med fagområdene peker seg ut som områder som stiller store krav til barnehagens personale.

Barns språkutvikling er det området som har høyest prioritet. Det ser også ut til å ha blitt en sterkere vektlegging av barns læring. Områder som vies lite oppmerksomhet i tiltakene, er likestilling og arbeidet med de yngste barna. Foreldrenes forventninger er lite endret etter at den nye rammeplanen er innført. De ser fortsatt lek, vennskap og omsorg som det viktigste i barnehagen. 

Les evalueringsrapporten om rammeplanen her