Evaluering av regionalt planforum

På oppdrag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet har NIVI Analyse AS gjennomført en evaluering av regionalt planforum. Kartleggingen viser at alle fylkeskommunene har regionalt planforum, og at dette er en nyttig arena for dialog og konfliktavklaring i kommunale arealplanprosesser.

Forumet har god og voksende oppslutning fra kommunene, og er et viktig bidrag for å effektivisere kommunale planprosesser og redusere antall innsigelser.

Rapporten peker på følgende gode råd for regionalt planforum

  • Fylkeskommunene må avsette nok ressurser til administrering av planforum og delta på ledernivå
  • Rutinene må være forutsigbare og komplekse saker må prioriteres
  • Kommunene må være tydelige på hvilke problemstillinger som skal diskuteres
  • Planforslagene bør diskuteres før offentlig ettersyn
  • Statsetatene må inviteres når aktuelle saker skal diskuteres og de må prioritere deltagelse på møtene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ta rapporten med i videre arbeid med veiledning om regionalt planforum, og effektiviserings- og forenklingsarbeidet knyttet til kommunal planlegging.

Last ned NIVI-rapport 2015:2 Evaluering av regionalt planforum (pdf)

Kommunal planlegging på regjerigen.no