Fastsettelsen av NIBOR

Vi viser til brev 31. august 2012 fra Finanstilsynet til Finansdepartementet med vurdering av det nåværende systemet for fastsettelsen av Nibor, jf. departementets brev 14. februar 2012. Nedenfor ber departementet om vurderinger av (I) referanserenter i det norske finansmarkedet, og (II) tiltak for å styrke det eksisterende systemet for Nibor-fastsettelse.

I. Vurdering av referanserenter i det norske finansmarkedet

Det er av stor samfunnsøkonomisk betydning at de referanserentene som benyttes i finansmarkedet er godt konstruert, i tråd med hva den enkelte referanserente er ment å uttrykke. Svært mange avtaleforhold i finansmarkedene er basert på indikative referanserenter som Libor, Euribor og Nibor. Det er viktig at fastsettelsen av rentene skjer på en god og pålitelig måte.

Konstruksjonen og fastsettelsen av indikative referanserenter diskuteres nå i flere land og i EU, og det vurderes alternativer til dagens modeller. I Danmark har myndighetene nylig varslet at det legges opp til omfattende endringer på dette området, herunder at fastsettelsen av referanserenter (som Cibor) skal under­legges nye regler og tilsyn, og at det skal etableres en alternativ referanse­rente basert på faktiske handler i finans­markedene. I Storbritannia vurderer myndighetene et forslag om omfattende reform av rammene for Libor-fastsettelsen. I Sverige er det prosesser på gang for å forbedre rammene for Stibor-fastsettelsen. Norges Bank har ved flere anledninger pekt på svakheter ved dagens Nibor-konstruksjon.

Departementet ber Finanstilsynet om, i samarbeid med Norges Bank, å utarbeide

  • en beskrivelse av hvordan fastsettelsen og bruken av referanserenter fungerer i det norske finansmarkedet i dag

  • en vurdering av om nivået på Nibor-rentene gir et korrekt uttrykk for prisen på usikrede lån mellom bankene, og om Nibor-fastsettelsen er tilstrekkelig robust
  • en vurdering av om konstruksjonen og fastsettelsen av Nibor bør endres

  • en vurdering av mulige alternativer til Nibor, og da spesielt alternativer basert på faktiske handler i finansmarkedet, og eventuelt utkast til ett eller flere alternative systemer
  • en vurdering av behovet for – og eventuelt utkast til – nye offentligrettslige regler for å styrke tilsyn og kontroll med fastsettelsen og bruken av referanse­renter i det norske finansmarkedet.

Vurderingene bør gjøres i lys av diskusjoner og regelverksutvikling i andre land og i EU.

Vi ber om Finanstilsynets svar, utarbeidet i samarbeid med Norges Bank, innen utgangen av mars 2013. Dersom regelverksutviklingen i andre land eller EU skulle tilsi et senere svar, ber vi om at dette avklares særskilt.

II. Styrking av eksisterende system for Nibor-fastsettelse

Finanstilsynet opplyser i brevet 31. august 2012 at FNOs administrasjon legger opp til å supplere FNOs Nibor-regelverk med et punkt om at bankene som deltar i Nibor-panelet, «skal ha etablert klare retningslinjer for å forhindre, identifisere og håndtere eventuelle interessekonflikter som kan oppstå som følge av at banken selv har interesser i markeder der Nibor benyttes som referanserenter», og at disse retnings­linjene «skal være dokumentert, og kunne fremlegges på anmodning fra Finans­tilsynet». Etter Finanstilsynets vurdering er dette et ønskelig og nødvendig tiltak for å styrke tilliten til Nibor-fastsettelsen, men Finanstilsynet legger også til grunn at tilliten til rentefastsettelsen bør styrkes ytterligere gjennom forbedret selvregulering og forsterket tilsynsaktivitet.

Finanstilsynet mener at FNO bør bedre kommunikasjonen til allmennheten om hvordan Nibor fastsettes og hvordan fastsettelsen overvåkes, og at styringsgruppen for Nibor bør få et tydelig ansvar for å motta og vurdere henvendelser om feil, uregel­messigheter mv. Finanstilsynet legger videre opp til å gjennomføre tilsyn med særlig oppmerksomhet på håndteringen av informasjon og interessekonflikter i bankene som deltar i Nibor-fastsettelsen, og til å følge opp enkeltbanker i tilfeller der styrings­gruppen for Nibor har behandlet henvendelser og mener det er holdepunkter for mistanke om manipulasjon.

Departementet er enig med Finanstilsynet i at det er behov for å styrke Nibor-regel­verket og oppfølgingen av Nibor-fastsettelsen i styrings­gruppen for Nibor. Departementet er også enig i at det offentlige tilsynet med Nibor bør styrkes.

Departementet er enig med Finanstilsynet i at det bør gis mer og bedre informasjon til allmennheten om hvordan Nibor fastsettes. Etter departementets syn bør det ses nærmere på mulighetene for å få utarbeidet og offentliggjort kontinuerlig statistikk over de enkelte Nibor-kvoteringer og den daglige Nibor-fastsettelsen.

Departementet ber om at slike tiltak som nevnt ovenfor, iverksettes så snart som mulig.

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Kopi: Norges Bank