Fish Pool ASA gis tillatelse til å drive autorisert markedsplass

Finansdepartementet gir Fish Pool ASA tillatelse til å drive autorisert markedsplass. Tillatelsen begrenses til virksomhet som autorisert markedsplass for varederivater med fisk og/eller annen sjømat som underliggende vare. Tillatelsen gis med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 2-2 første ledd, jf. børsloven § 1-3 første ledd.

Fish Pool ASA
Storetveitveien 98
5072 Bergen

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/5419 FM AlB

11.05.2007

 

Fish Pool ASA – søknad om tillatelse til drift av autorisert markedsplass


Det vises til søknad fra Fish Pool ASA i brev 8. november 2006 om tillatelse til drift av autorisert markedsplass, samt til Kredittilsynets tilrådning i saken i brev 19. februar 2007. Det vises videre til brev fra Fish Pool ASA 2. og 30. mars 2007, og til brev fra Kredittilsynet til departementet 12. april 2007.

 

Med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 2-2 første ledd gir Finansdepartementet Fish Pool ASA tillatelse til å drive autorisert markedsplass, jf. børsloven § 1-3 første ledd. Tillatelsen begrenses til virksomhet som autorisert markedsplass for varederivater med fisk og/eller annen sjømat som underliggende vare. Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • Kredittilsynet kan til en hver tid stille krav til størrelsen på den ansvarlige kapitalen til Fish Pool ASA og hva denne kapitalen skal bestå i.
  • Fish Pool ASA skal innen tre måneder etter at konsesjonen er tatt i bruk utarbeide egne instrukser for markedsovervåkningen. 
  • Fish Pool ASA skal innen tre måneder etter at konsesjonen er tatt i bruk sørge for forsvarlig internkontroll i tråd med prinsippene for internkontroll.

For ordens skyld nevnes at lovreglene som regulerer den planlagte virksomheten i Fish Pool ASA for tiden er under revisjon, og at virksomheten vil måtte oppfylle eventuelle nye regler som blir fastsatt.

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

 

Tore Mydske

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:     Kredittilsynet