Foredrag til kongelig resolusjon om Verneplan for skog

Miljøverndepartementet (MD) tilrår med dette opprettelse av 4 nye naturreservater i skog i medhold av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).