Foredrag til kongelig resolusjon om Verneplan for skog

Klima- og miljødepartementet (KLD) tilrår med dette opprettelse av følgende 66 nye verneområder i skog i medhold av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)