Forskrift om endring av forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. november 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 12,15 og 19 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (vedtak 2006/268/EF, 2006/273/EF, 2006/572/EF, 2006/591/EF, 2006/633/EF. 2006/650/EF, 2006/693/EF, 2006/761/EF, 2006/858/EF, 2007/28/EF, vedtak 2007/101).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov