Forskrift 29. april 2013 om Arbeids- og velferdsetatens kompetanse til å fastsette pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 29. april 2013 med hjemmel i lov om folketrygd 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) § 24-1.

                                                            I
§ 1. Fastsettelse for visse grupper ved arbeid eller opphold i Norge, på norsk kontinentalsokkel og norskregistrerte skip

(1)Arbeids- og velferdsetaten fastsetter pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift for følgende medlemmer i folketrygden som ikke er skattepliktige til Norge for lønn, pensjon eller næringsinntekt:

a. gjesteforelesere, forskere, lærere og studenter i Norge,

b. fiskere bosatt i annen EØS-stat med lottinntekt på norske fartøy,

c. personer ansatt ved internasjonale organisasjoner/skoler i Norge,

d. personer ansatt ved utenlandske ambassader i Norge,

e. personer som utøver næringsvirksomhet i Norge,

f. arbeidstakere som ikke oppholder seg mer enn 183 dager i Norge og som er ansatt av en utenlandsk arbeidsgiver som ikke har fast driftssted i Norge og

g. personer med pensjonsytelser når ingen del av pensjonsytelsen er skattepliktig i Norge.

(2) Første ledd gjelder både når inntekten ikke er skattepliktig etter norsk intern rett, og når norsk beskatningsrett er begrenset i skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst.

§ 2. Fastsettelse for personer ved arbeid eller opphold i utlandet

(1) Arbeids- og velferdsetaten fastsetter pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift for personer som ikke er skattepliktige som bosatt i Norge etter skatteloven § 2-1, som enten er medlem av folketrygden, eller for pensjonister bosatt i annet EØS-land hvor Norge er kompetent stat for fastsettelse av trygdeavgift etter EØS-retten. Ved opphør av skatteplikt som bosatt etter skatteloven skal Arbeids- og velferdsetaten fastsette pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift fra og med det tidspunkt skatteplikten som bosatt opphører.

(2) Arbeids- og velferdsetaten fastsetter pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift for personer som er frivillige medlemmer av norsk folketrygd og som arbeider i Malaysia eller i internasjonale organisasjoner, uavhengig av om de er skattepliktig som bosatt i Norge.

§ 3. Frivillig medlemskap i folketrygden

Ved frivillig medlemskap i folketrygden fastsetter Skatteetaten pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift etter de ordinære satsene. Hvis det aktuelle medlemskap har en sats som overstiger de ordinære satsene for trygdeavgift, fastsettes differansen mellom den frivillige og den ordinære satsen av Arbeids- og velferdsetaten.

                                                              II
Forskriften trer i kraft straks, og gjelder fra og med inntekståret 2013.

Til toppen