Forsiden

Forskrift 7. juli 2005 om endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE)

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 7. juli 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 7, 12, 13 og 19, jf. delegasjonsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. EØS-avtalen vedlegg I (forordning (EF) nr. 650/2003, (EF) nr. 1053/2003, (EF) nr. 1128/2003, (EF) nr. 1139/2003, (EF) nr. 1234/2003, (EF) nr. 1809/2003, (EF) nr. 1874/2003, (EF) nr. 1915/2003, (EF) nr. 2245/2003, (EF) nr. 836/2004, (EF) nr. 876/2004, (EF) nr. 1472/2004 og (EF) nr. 1492/2004).

I

I forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE) gjøres følgende endringer:

Ny § 2 skal lyde:
§ 2. Overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)
Forordning (EF) nr. 999/2001 som endret ved forordning (EF) nr. 1248/2001, forordning (EF) nr. 1326/2001, forordning (EF) nr. 270/2002, forordning (EF) nr. 1494/2002, forordning (EF) nr. 260/2003, forordning (EF) nr. nr. 650/2003, (EF) nr. 1053/2003, (EF) nr. 1128/2003, (EF) nr. 1139/2003, (EF) nr. 1234/2003, (EF) nr. 1809/2003, (EF) nr. 1915/2003, (EF) nr. 2245/2003, (EF) nr. 836/2004, (EF) nr. 876/2004 og (EF) nr. 1492/2004 om forebygging, kontroll og utryddelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier, gjelder som forskrift med de tilpasningene som fremgår av protokoll 1 til EØS-avtalen og avtalen for øvrig. Dette gjelder med unntak for forordning (EF) nr. 999/2001, vedlegg XI, del C slik det lyder etter endringen i forordning (EF) nr. 1326/2001. Fôring med animalsk protein reguleres av forskrift 22. desember 2000 nr. 1416 om forbud mot bruk av foredlede animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr.

Forordning (EF) nr. 1874/2003 som endret ved forordning (EF) nr. 1472/2004 om godkjennelse av visse medlemslands nasjonale skrapesykekontrollprogram, om fastsettelse av tilleggsgarantier og om unntak fra avlsprogrammet med henblikk på TSE- resistens hos sau i henhold til vedtak 2003/100/EF, gjelder som forskrift med de tilpasningene som fremgår av protokoll 1 til EØS-avtalen og avtalen for øvrig.

§ 3 annet ledd skal lyde:
Særskilt godkjenning etter forordning (EF) nr. 999/2001, vedlegg XI del A nr. 10 kan innvilges for:
(a) fjerning av ryggmarg fra sau og geit i autorisert eller godkjent nedskjæringsvirksomhet, jf. vedlegg XI del A nr. 10, bokstav a, eller

(b) fjerning av virvelsøyle fra storfeskrotter eller deler av storfeskrotter i næringsmiddelvirksomheter, jf. vedlegg XI del A nr. 10, bokstav b.

§ 3 nytt tredje ledd:
For å få særskilt godkjenning etter annet ledd må virksomheten fremlegge en plan for oppfyllelse av krav til SRM-håndtering.

§ 8 nytt første ledd:
Denne forskriften trer i kraft 1. april 2004. Krav til nedskjæring av hodekjøtt fra storfe eldre enn12 måneder i forordning (EF) nr. 999/2001, endret ved forordning (EF) nr. 1139/2003, vedlegg XI del A nr. 7 og 9, trer ikke i kraft før 1. september 2005.

II

Denne forskriften trer i kraft 15. juli 2005.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov