Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift 7. juli 2005 om endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE)

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 7. juli 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 7, 12, 13 og 19, jf. delegasjonsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. EØS-avtalen vedlegg I (forordning (EF) nr. 650/2003, (EF) nr. 1053/2003, (EF) nr. 1128/2003, (EF) nr. 1139/2003, (EF) nr. 1234/2003, (EF) nr. 1809/2003, (EF) nr. 1874/2003, (EF) nr. 1915/2003, (EF) nr. 2245/2003, (EF) nr. 836/2004, (EF) nr. 876/2004, (EF) nr. 1472/2004 og (EF) nr. 1492/2004).

I

I forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE) gjøres følgende endringer:

Ny § 2 skal lyde:
§ 2. Overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)
Forordning (EF) nr. 999/2001 som endret ved forordning (EF) nr. 1248/2001, forordning (EF) nr. 1326/2001, forordning (EF) nr. 270/2002, forordning (EF) nr. 1494/2002, forordning (EF) nr. 260/2003, forordning (EF) nr. nr. 650/2003, (EF) nr. 1053/2003, (EF) nr. 1128/2003, (EF) nr. 1139/2003, (EF) nr. 1234/2003, (EF) nr. 1809/2003, (EF) nr. 1915/2003, (EF) nr. 2245/2003, (EF) nr. 836/2004, (EF) nr. 876/2004 og (EF) nr. 1492/2004 om forebygging, kontroll og utryddelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier, gjelder som forskrift med de tilpasningene som fremgår av protokoll 1 til EØS-avtalen og avtalen for øvrig. Dette gjelder med unntak for forordning (EF) nr. 999/2001, vedlegg XI, del C slik det lyder etter endringen i forordning (EF) nr. 1326/2001. Fôring med animalsk protein reguleres av forskrift 22. desember 2000 nr. 1416 om forbud mot bruk av foredlede animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr.

Forordning (EF) nr. 1874/2003 som endret ved forordning (EF) nr. 1472/2004 om godkjennelse av visse medlemslands nasjonale skrapesykekontrollprogram, om fastsettelse av tilleggsgarantier og om unntak fra avlsprogrammet med henblikk på TSE- resistens hos sau i henhold til vedtak 2003/100/EF, gjelder som forskrift med de tilpasningene som fremgår av protokoll 1 til EØS-avtalen og avtalen for øvrig.

§ 3 annet ledd skal lyde:
Særskilt godkjenning etter forordning (EF) nr. 999/2001, vedlegg XI del A nr. 10 kan innvilges for:
(a) fjerning av ryggmarg fra sau og geit i autorisert eller godkjent nedskjæringsvirksomhet, jf. vedlegg XI del A nr. 10, bokstav a, eller

(b) fjerning av virvelsøyle fra storfeskrotter eller deler av storfeskrotter i næringsmiddelvirksomheter, jf. vedlegg XI del A nr. 10, bokstav b.

§ 3 nytt tredje ledd:
For å få særskilt godkjenning etter annet ledd må virksomheten fremlegge en plan for oppfyllelse av krav til SRM-håndtering.

§ 8 nytt første ledd:
Denne forskriften trer i kraft 1. april 2004. Krav til nedskjæring av hodekjøtt fra storfe eldre enn12 måneder i forordning (EF) nr. 999/2001, endret ved forordning (EF) nr. 1139/2003, vedlegg XI del A nr. 7 og 9, trer ikke i kraft før 1. september 2005.

II

Denne forskriften trer i kraft 15. juli 2005.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen