Forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet), Fiskeridepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) og Helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 30. mars 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.(matloven) § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 21, § 23, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.<br> Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 999/2001 som endret ved forordning (EF) nr. 1248/2001, forordning (EF) nr. 1326/2001, forordning (EF) nr. 270/2002, forordning (EF) nr. 1494/2002, forordning (EF) nr. 260/2003, forordning (EF) nr. 650/2003, forordning (EF) nr. 1053/2003, forordning (EF) nr. 1128/2003, forordning (EF) nr. 1139/2003, forordning (EF) nr. 1234/2003, forordning (EF) nr. 1809/2003, forordning (EF) nr. 1915/2003, forordning (EF) nr. 2245/2003, forordning (EF) nr. 876/2004, forordning (EF) nr. 1471/2004, forordning (EF) nr. 1492/2004, forordning (EF) nr. 1993/2004, forordning (EF) nr. 36/2005, forordning (EF) nr. 214/2005, forordning (EF) nr. 260/2005, forordning (EF) nr. 932/2005, forordning (EF) nr. 1292/2005, forordning (EF) nr. 1974/2005, forordning (EF) nr. 253/2006, forordning (EF) nr. 339/2006, forordning (EF) nr. 657/2006, forordning (EF) nr. 688/2006, forordning (EF) nr. 1923/2006, forordning (EF) nr. 722/2007, forordning (EF) nr. 727/2007, forordning (EF) nr. 1275/2007, forordning (EF) nr. 357/2008, forordning (EF) nr. 571/2008, forordning (EF) nr. 746/2008, forordning (EF) nr. 956/2008, forordning (EF) nr. 103/2009, forordning (EF) nr. 162/2009, forordning (EF) nr. 163/2009, forordning (EF) nr. 220/2009, forordning (EU) nr. 956/2010, forordning (EU) nr. 189/2011, forordning (EU) nr. 1064/2012, forordning (EU) nr. 56/2013, forordning (EU) nr. 517/2013, forordning (EU) nr. 630/2013, forordning (EU) nr. 1148/2014, forordning (EU) 2015/728 og forordning (EU) 2015/1162), del 7.2 nr. 49 og innledende del (vedtak 2007/453/EF som endret ved vedtak 2009/830/EF, beslutning 2010/749/EU, beslutning 2012/111/EU, beslutning 2012/489/EU, forordning (EU) nr. 519/2013, beslutning 2013/429/EU, beslutning 2014/732/EU og beslutning (EU) 2015/1356), del 7.2 rettsakter EFTA-stater skal ta hensyn til nr. 41b (vedtak 2009/719/EF som endret ved beslutning 2010/66/EU, beslutning 2011/358/EU og beslutning 2013/76/EU).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 12 okt 2004 nr. 1343, 7 juli 2005 nr. 816, 29 des 2005 nr. 1769, 31 jan 2006 nr. 100, 28 juni 2007 nr. 740, 8 nov 2007 nr. 1233, 6 mars 2008 nr. 221, 29 april 2010 nr. 615, 3 mai 2010 nr. 696, 11 nov 2010 nr. 1450, 11 juli 2011 nr. 776, 1 nov 2011 nr. 1063, 5 des 2011 nr. 1182, 13 feb 2012 nr. 145, 2 april 2012 nr. 276, 1 nov 2012 nr. 1019, 20 nov 2012 nr. 1084, 21 mars 2013 nr. 295, 17 juni 2013 nr. 655, 19 nov 2013 nr. 1366, 2 des 2013 nr. 1414, 11 april 2014 nr. 529, 17 sep 2014 nr. 1294, 24 okt 2014 nr. 1357, 14 april 2015 nr. 375, 22 juni 2015 nr. 763, 2 nov 2015 nr. 1257, 14 des 2015 nr. 1479.<br> Rettelser: 05.04.2013 (Forordning (EU) nr. 233/2012).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov