Forskrift om endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE) og om oppheving av forskrifter om særskilte tiltak på grunn av BSE i Portugal

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 29. desember 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, jf. delegasjonsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. EØS-avtalen vedlegg I (forordning (EF) nr. 1471/2004 og forordning (EF) nr. 1993/2004)

I

I forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE) gjøres følgende endringer:

I hjemmelsrekken gjøres følgende tilføyelser:

---, forordning (EF) nr. 1471/2004, forordning (EF) nr. 1993/2004)

§ 2 første ledd skal lyde:

§ 2. Overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)

Forordning (EF) nr. 999/2001 som endret ved forordning (EF) nr. 1248/2001, forordning (EF) nr. 1326/2001, forordning (EF) nr. 270/2002, forordning (EF) nr. 1494/2002, forordning (EF) nr. 260/2003, forordning (EF) nr. 650/2003, forordning (EF) nr. 1053/2003, forordning (EF) nr. 1128/2003, forordning (EF) nr. 1139/2003, forordning (EF) nr. 1234/2003, forordning (EF) nr. 1809/2003, forordning (EF) nr. 1915/2003, forordning (EF) nr. 2245/2003, forordning (EF) nr. 836/2004, forordning (EF) nr. 876/2004, forordning (EF) nr. 1471/2004, forordning (EF) nr. 1492/2004 og forordning (EF) nr. 1993/2004 om forebygging, kontroll og utryddelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier, gjelder som forskrift med de tilpasningene som fremgår av protokoll 1 til EØS-avtalen og avtalen for øvrig. Dette gjelder med unntak for forordning (EF) nr. 999/2001, vedlegg XI, del C slik det lyder etter endringen i forordning (EF) nr. 1326/2001. Fôring med animalsk protein reguleres av forskrift 22. desember 2000 nr. 1416 om forbud mot bruk av foredlede animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr.

Ny § 2 annet ledd:

Den endring av vedlegg XI del A pkt. 1(a)(i) som følger av forordning (EF) nr. 1974/2005 gjelder som norsk forskrift.

§ 2 annet ledd blir tredje ledd.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2006. Fra samme tid oppheves følgende forskrifter:

Forskrift 1. mars 1999 nr. 276 om særskilte beskyttelsestiltak som er nødvendige på grunn av bovin spongiform encefalopati i Portugal

Forskrift 1. desember 1999 nr. 1200 om forbud, inntil videre, mot import av ferskt kjøtt og næringsmidler som inneholder kjøtt, av storfe slaktet i Portugal

Nye endringsforordninger til forordning (EF) nr. 999/2001 kan leses her. Oversettelsene er uoffisielle.

Forordning (EF) nr. 1471/2004

Forordning (EF) nr. 1933/2004

Forordning (EF) nr. 1974/2005

legges ved som filer.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov