Historisk arkiv

Dyr: Endring av forskrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyr: Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har 29. desember 2005 fastsatt endringer i forskriften for forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE). Endringene medfører at to forskrifter om særskilte tiltak på grunn av BSE i Portugal kan oppheves

Dyr: Endring av TSE-forskriften og oppheving av forskrifter om særskilte tiltak på grunn av BSE i Portugal

Dyr: Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har 29. desember 2005 fastsatt endringer i forskriften for forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE). Endringene medfører at to forskrifter om særskilte tiltak på grunn av BSE i Portugal kan oppheves.
 

Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har 29. desember 2005 fastsatt endringer i TSE-forskriften (forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE). Endringene medfører at to forskrifter om særskilte tiltak på grunn av BSE i Portugal kan oppheves. Det gjøres også en mindre endring i forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland. Samtidig heves aldersgrensen for fjerning av virvelsøyle fra storfeslakt fra 12 til 24 måneder. Forskriftsendringene gjennomføres fra 1. januar 2006.

Bakgrunn for endringene
Forskriftsendringene er nødvendige fordi TSE-forordningen (forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for forebygging av, kontroll og utryddelse av visse overførbare encefalopatier) er endret ved forordningene (EF) nr. 1471/2004 og forordning (EF) nr. 1993/2004. Disse to forordningene er nå tatt inn i EØS-avtalen. En av endringsforordningene gjelder en presisering av tilleggsregler ved import av hjortekjøtt fra Canada og USA pga. ”chronic wasting disease”. Den andre gjelder endringer i definisjonen av spesifisert risikomateriale, og endringer når det gjelder vurdering av Portugals BSE-status. Portugal blir likestilt med andre medlemsstater siden landet har bedret status med hensyn til BSE.

Mindre endringer
Det er også gjort en mindre endring i forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland. Det henvises til TSE-forskriften i en fotnote for å presisere at det gjelder spesielle regler ved import av enkelte produkter.

Fjerning av virvelsøyle
Virvelsøyle fra storfe eldre enn 12 måneder har vært definert som spesifisert risikomateriale som skal fjernes før kjøttet selges. Ut fra den bedrede situasjonen med hensyn til BSE og med økende kunnskap om overføring av BSE-agens, har EU endret aldersgrensen for fjerning til 24 måneder fra 1. januar 2006. Dette er gjort i kommisjonsforordning (EF) nr. 1974/2005.

De to departementene mener at det er viktig at kravene når det gjelder TSE, er de samme i EU og Norge. Samtidig finner departementene ingen grunn til å pålegge næringen den ekstra kostnaden det vil medføre å fortsette å fjerne virvelsøyle fra slakt mellom 12 og 24 måneder til forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen. Den endrede bestemmelsen om fjerning av virvelsøyle er derfor gjennomført på nasjonalt grunnlag.