Forskrift om endring av forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 29. desember 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, jf. delegasjonsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. EØS-avtalen vedlegg I (forordning (EF) nr. 999/2001 og (EF) nr. 1471/2004)

I

I forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland gjøres følgende endringer:

§ 3 nr. 14 skal lyde:

14. Særskilt forskrift: forskrift som fastsetter helse-, kvalitets- og/eller redelighetskrav ved produksjon og omsetning av de produkter som er nevnt i nr. 1. 1

I fotnote nummer 1 til § 3 tilføyes:

forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE)

II

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov