Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet), Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) og Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet) 18. oktober 1999 med hjemmel i lov 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 og § 3, jf. overføringsvedtak 15. november 1991 nr. 737, og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.<br> Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 97/78/EF, vedtak 93/14/EØF, vedtak 2002/349/EF, forordning (EF) nr. 136/2004, vedtak 2000/208/EF, vedtak 2000/571/EF og vedtak 2011/215/EU), vedlegg I nr. 12 (forordning (EF) nr. 999/2001 endret ved forordning (EF) nr. 1471/2004).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 17 sep 2001 nr. 1109 (bl.a. hjemmel), 30 des 2002 nr. 1842, 15 jan 2004 nr. 208 (bl.a hjemmel), 20 aug 2004 nr. 1244 (bl.a hjemmel), 12 sep 2005 nr. 1064, 30 nov 2005 nr. 1346, 29 des 2005 nr. 1732, 1 april 2007 nr. 399, 27 okt 2007 nr. 1267, 30 april 2008 nr. 432, 26 juni 2008 nr. 727, 3 juli 2008 nr. 786, 25 juni 2009 nr. 1002, 10 sep 2009 nr. 1218, 22 des 2008 nr. 1635 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316, 25 okt 2010 nr. 1374, 4 mai 2012 nr. 399.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov