Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 26. januar 2012 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endring:

§ 3-15-2 nytt fjerde ledd skal lyde:

(4) For defekt motor med redusert eller ingen yteevne skal avgiftsgrunnlaget ikke settes lavere enn motorens opprinnelige motorstyrke.

II

Endringen trer i kraft straks.

Til toppen