Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften)

Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har i fellesskap utarbeidet et høringsbrev med tilhørende forslag til forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.04.2013

Vår ref.: 11/847

Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har i fellesskap utarbeidet et høringsbrev med tilhørende forslag til forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale.

Forskriften er hjemlet både i naturmangfoldloven og havressursloven. Forskriften har tatt høyde for bestemmelsene i konvensjonen om biologisk mangfold, Nagoya protokollen om tilgang til genetiske ressurser og en rimelig og likeverdig fordeling av fordeler som følger av utnyttingen av disse ressurser. Forskriften er også en oppfølging av regjeringens strategi for marin bioprospektering.

Vedlagt følger høringsbrev med tilhørende forskriftsforslag.

Det understrekes at innspill fra alle interessenter ønskes velkommen. Vi ber om at innspill og andre merknader er Miljøverndepartementet eller Fiskeri- og kystdepartementet i hende innen fredag 5. april 2013.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktspersoner:

Fiskeri- og kystdepartementet: Alessandro Astroza, e-post ata@fkd.dep.no tlf 22246463

Miljøverndepartementet: Gaute Voigt-Hanssen, e-post gh@md.dep.no tlf 22245894

 

Med hilsen

Geir Evensen
avdelingsdirektør

Alessandro A. T. Astroza
rådgiver

 

Kopi til:
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030  OSLO 

Vedlegg 2

 

Adresseliste

Arbeidsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030

OSLO

Barne-,  likestillings- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030

OSLO

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030

OSLO

Fornyings-,  administrasjons- og kirkedepartementet

Postboks 8004 Dep

0030

OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep.

0030

OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030

OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030

OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0030

OSLO

Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep

0030

OSLO

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep.

0032

OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030

OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030

OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030

OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0030

OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030

OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030

OSLO

Sametinget

Àvjovàrgeaidnu 50

9730

KARASJOK

Direktoratet for naturforvaltning

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Fiskeridirektoratet

Postboks 185 Sentrum

5804

BERGEN

Innovasjon Norge

Postboks 448 Sentrum

0104

OSLO

Klima- og forurensningsdirektoratet

Postboks 8100 Dep.

0032

OSLO

Kystverkets hovedkontor

Postboks 1502

6025

ÅLESUND

Norsk polarinstitutt

Hjalmar Johansens gt. 14

9296

TROMSØ

Nofima Hovedkontor

Postboks 6122

9291

TROMSØ

Havforskningsinstituttet

Postboks 1870 Nordnes

5817

BERGEN

Landsorganisasjonen

Youngsgt. 11

0181

OSLO

Norsk Institutt for Naturforskning

Postboks 736 Sentrum

0105

OSLO

WWF Verdens Naturfond

Postboks 6784 St Olavs Plass

0130

OSLO

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

         

7491

TRONDHEIM

Universitetet i Bergen

Postboks 7800

5020

BERGEN

Universitetet i Oslo

Postboks 1077 Blindern

0316

OSLO

Universitetet i Tromsø

Sentraladministrasjonen

9037

TROMSØ

Akershus fylkeskommune

Schweigaardsgt. 4

0185

OSLO

Aust-Agder fylkeskommune

Serviceboks 606

4809

ARENDAL

Buskerud fylkeskommune

Fylkeshuset

3020

DRAMMEN

Finnmark fylkeskommune

Postboks 1294

9815

VADSØ

Hedmark fylkeskommune

Fylkeshuset

2325

HAMAR

Hordaland fylkeskommune

Postboks 7900

5020

BERGEN

Møre og Romsdal fylkeskommune

Fylkeshuset

6404

MOLDE

Nordland fylkeskommune

Fylkeshuset

8048

BODØ

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Seilmakergt. 2

7735

STEINKJER

Oppland fylkeskommune

Kirkegata 76

2609

LILLEHAMMER

Rogaland fylkeskommune

Postboks 130 Sentrum

4001

STAVANGER

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Fylkeshuset

6863

LEIKANGER

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Munkegaten 10

7004

TRONDHEIM

Telemark fylkeskommune

         

3706

SKIEN

Troms fylkeskommune

Postboks 6600

9296

TROMSØ

Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund

4605

KRISTIANSAND S

Vestfold fylkeskommune

Sven Foynsgate 9

3126

TØNSBERG

Østfold fylkeskommune

Postboks 220

1702

SARPSBORG

Norsk Institutt for Vannforskning

Gaustadalléen 21

0349

OSLO

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Postboks 5471 Majorstuen

0305

OSLO

Norges Fiskarlag

Postboks 1233 Sluppen

7462

TRONDHEIM

Norges Kystfiskarlag

Postboks 97

8380

RAMBERG

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032

OSLO

Statens kartverk

Serviceboks 15

3504

HØNEFOSS

Statens kartverk Sjø

Postboks 60

4001

STAVANGER

Sjøfartsdirektoratet

Postboks 2222

5509

HAUGESUND

Oljedirektoratet

Postboks 600

4003

STAVANGER

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5750 Majorstua

0303

OSLO

Norges forskningsråd

Postboks 2700 St.Hanshaugen

0131

OSLO

Møreforsking

Britvn. 4

6411

MOLDE

Mattilsynet

Postboks 383

2381

BRUMUNDDAL

Forsvarets forskningsinstitutt

Postboks 25

2027

KJELLER

Fiskebåtredernes forbund

Postboks 67

6001

ÅLESUND

Bioteknologinemda

         

         

         

Konkurransetilsynet

         

         

         

Patentstyret

         

         

         

Plantesortsnemda

         

         

         

Fridtjof Nansens Institutt

         

         

         

Riksantikvaren

         

         

         

Agderforskning

         

         

         

Agder Naturmuseeum

         

         

         

Artsdatabanken

         

         

         

Bergen Museum

         

         

         

Direktoratet for mineralforvaltning

         

         

         

Advokatforeningen

         

         

         

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Postboks 6921 St. Olavs Plass

0130

OSLO

Jordforsk

         

         

         

UMB

         

         

         

Skog og Landskap

         

         

         

Bioforsk

         

         

         

Norsk Biotekforum

         

         

         

Svalbard Museum

         

         

         

Abelia

         

         

         

Bellona

         

         

         

Sabima

         

         

         

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse

         

         

         

Norsk Skogmuseum

         

         

         

Norsk institutt for naturforskning

         

         

         

Alta Museum

         

         

         

Forum for utvikling og miljø

         

         

         

VIRKE

         

         

         

Kommunenes Sentralforbund

         

         

         

Naturvernforbundet

         

         

         

KLIF

         

         

         

NTNU Institutt for Biologi

         

         

         

Sysselmannen på Svalbard

         

         

         

NORUT

         

         

         

Norsk Oljemuseum

         

         

         

Arkeologisk museum i Stavanger

         

         

         

Bjugn Bygdatun

         

         

         

Breheimsenteret

         

         

         

Hallingdal Museum

         

         

         

Musea i Sogn og Fjordane

         

         

         

Arboretet og Botanisk Hage

         

         

         

Forbundet Kysten

         

         

         

FORUT

         

         

         

Framtiden i våre hender

         

         

         

Friluftslivets fellesorganisasjon

         

         

         

Greenpeace Norge

         

         

         

Høgskolen i Hedmark

         

         

         

Høgskolen i Nord-Trøndelag

         

         

         

Høgskulen i Sogn og Fjordane

         

         

         

Institutt for Husdyr og Akvakulturvitenskap

         

         

         

Stiftinga Sunnmøre Museum

         

         

         

Natur og Ungdom

         

         

         

GRID Arendal

         

         

         

Norges Bondelag

         

         

         

Norsk Genressurssenter

         

         

         

NordGen

         

         

         

Global Crop Diversity Trust

         

         

         

Norges jeger- og fiskerforbund

         

         

         

Norges Museumsforbund

         

         

         

Norges Skogeierforbund

         

         

         

Sintef Fiskeri og Havbruk

         

         

         

NTNU - Vitenskapsmuseet

         

         

         

NVE

         

         

         

Veterinærinstituttet

Postboks 750 Sentrum

0106

OSLO

Norges Veterinærhøgskole

Postboks 8146-dep.

0033

OSLO

Norsk Biologiforening

         

         

         

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

         

         

         

Norsk Botanisk Forening

         

         

         

Naturhistorisk museum

         

         

         

Norsk Fjellmuseum

         

         

         

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

         

         

         

Norsk Limnolgiforening

         

         

         

Norsk Landbruksmuseum

         

         

         

Naturviterne

         

         

         

Norsk Ornologisk forening

         

         

         

Skatt ØST

         

         

         

Skatteetaten

         

         

         

IRIS

         

         

         

Statens Landbruksforvaltning

         

         

         

Statskog

         

         

         

MABIT

         

         

         

MabCent SFI

         

         

         

UITr - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

         

         

         

Universitetet i Nordland

         

         

         

Høgskolen i Finnmark

         

         

         

Norske samers riksforbund

 

 

 

Handelshøyskolen BI

 

 

 

Norges Handelshøyskole

 

 

 

Legemiddelindustriforeningen