Forslag til forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.04.2013

Vår ref.: 11/847

Høringsbrev (pdf)

Arbeidsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Sametinget

Direktoratet for naturforvaltning

Fiskeridirektoratet

Innovasjon Norge

Klima- og forurensningsdirektoratet

Kystverket

Norsk polarinstitutt

Nofima

Havforskningsinstituttet

Landsorganisasjonen

Norsk Institutt for Naturforskning

WWF Verdens Naturfond

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Norsk Institutt for Vannforskning

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Toll- og avgiftsdirektoratet

Statens kartverk

Statens kartverk Sjø

Sjøfartsdirektoratet

Oljedirektoratet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges forskningsråd

Møreforsking

Mattilsynet

Forsvarets forskningsinstitutt

Fiskebåtredernes forbund

Bioteknologinemda

Konkurransetilsynet

Patentstyret

Plantesortsnemda

Fridtjof Nansens Institutt

Riksantikvaren

Agderforskning

Agder Naturmuseeum

Artsdatabanken

Bergen Museum

Direktoratet for mineralforvaltning

Advokatforeningen

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Jordforsk

UMB

Skog og Landskap

Bioforsk

Norsk Biotekforum

Svalbard Museum

Abelia

Bellona

Sabima

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse

Norsk Skogmuseum

Norsk institutt for naturforskning

Alta Museum

Forum for utvikling og miljø

VIRKE

Kommunenes Sentralforbund

Naturvernforbundet

KLIF

NTNU Institutt for Biologi

Sysselmannen på Svalbard

NORUT

Norsk Oljemuseum

Arkeologisk museum i Stavanger

Bjugn Bygdatun

Breheimsenteret

Hallingdal Museum

Musea i Sogn og Fjordane

Arboretet og Botanisk Hage

Forbundet Kysten

FORUT

Framtiden i våre hender

Friluftslivets fellesorganisasjon

GreenpeaceNorge

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Institutt for Husdyr og Akvakulturvitenskap

Stiftinga Sunnmøre Museum

Natur og Ungdom

GRID Arendal

Norges Bondelag

Norsk Genressurssenter

NordGen

Global Crop Diversity Trust

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges Museumsforbund

Norges Skogeierforbund

Sintef Fiskeri og Havbruk

NTNU - Vitenskapsmuseet

NVE

Veterinærinstituttet

Norges Veterinærhøgskole

Norsk Biologiforening

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Botanisk Forening

Naturhistorisk museum

Norsk Fjellmuseum

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Norsk Limnolgiforening

Norsk Landbruksmuseum

Naturviterne

Norsk Ornologisk forening

Skatt ØST

Skatteetaten

IRIS

Statens Landbruksforvaltning

Statskog

MABIT

MabCent SFI

UITr - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Universitetet i Nordland

Høgskolen i Finnmark

Norske samers riksforbund

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

Legemiddelindustriforeningen