Historisk arkiv

Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet har sendt ut et forslag til forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale, bioprospekteringsforskriften, på høring.

Forskriften er hjemlet i Naturmangfoldloven og Havressursloven. Den er også en oppfølging av regjeringens strategi for marin bioprospektering.

Formålet med forskriften er å sikre oversikt over uttak og utnytting av genetisk materiale, herunder at dette foregår på bærekraftig måte, samt å sikre at en del av fordelene ved utnytting av norsk genetisk materiale tilfaller fellesskapet i Norge. Forskriften skal også støtte opp under formålet i artikkel 1  i konvensjonen for biologisk mangfold og i Nagoya-protokollen.

Fristen for høringsinnspill er satt til 5. april 2013.

Høringsbrevet og høringsnotat, samt forskriftsforslag finnes her