Forskrift om behandling mot echinococcose for hund og katt som innføres fra Sverige

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 8. mars 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 12, § 15, § 19 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 2 (direktiv 90/425/EØF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov