Forskrift om endring i visse forskrifter som omfatter inn- og utførsel av hunder, katter og ildere

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25. februar 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.<br>EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (forordning (EU) nr. 1152/2011, forordning (EU) nr. 1153/2011 og beslutning 2011/874/EU).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov