Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryoer til og fra godkjente anlegg

Fastsatt av Landbruksdepartementet 20. februar 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 12, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 92/65/EØF, forordning (EF) nr. 1282/2002, forordning (EF) nr. 1802/2002, forordning (EF) nr. 1398/2003, vedtak 2005/64/EF, vedtak 2007/265/EF, vedtak 2007/598/EF, direktiv 2008/73/EF (som endret ved vedtak 2009/436/EF og beslutning 2012/112/EU)).Endringer: Endret ved forskrifter 19 april 2005 nr. 358, 20 april 2006 nr. 431, 21 mai 2008 nr. 476, 25 juni 2010 nr. 1053, 8 aug 2011 nr. 812, 25 feb 2013 nr. 230, 12 mars 2013 nr. 279, 20 des 2013 nr. 1664.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov