Forskrift om betalingstjenester

Forskrift om betalingstjenester Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 18. februar 2019 med hjemmel i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 1 sjette ledd bokstav a og § 9a. Ikrafttredelse 01.04.2019.

Se forskriften på lovdata.no