Høringer

Høring – forslag til forskrift om betalingstjenester

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny forskrift om betalingstjenester for å oppnå en midlertidig gjennomføring av de viktigste privatrettslige delene av EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (2015/2366/EU), også omtalt som «PSD2». Det tas sikte på at reglene i det vedlagte forskriftsforslaget senere skal inntas i en ny finansavtalelov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.10.2018

Vår ref.: 18/3473 EP HEA/bj

Høring – forslag til forskrift om betalingstjenester

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny forskrift om betalingstjenester for å oppnå en midlertidig gjennomføring av de viktigste privatrettslige delene av EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (2015/2366/EU), også omtalt som «PSD2». Det tas sikte på at reglene i det vedlagte forskriftsforslaget senere skal inntas i en ny finansavtalelov.

Det vises for øvrig til høringsnotat 7. september 2017 med forslag til ny finansavtalelov, som bl.a. omfatter forslag til gjennomføring av PSD2 i den nye finansavtaleloven. Høringsnotatet fra 2017, sammen med dansk og engelsk språkversjon av PSD2, er tilgjengelig på regjeringen.no.[1]

Frist for å sende inn høringssvar er 5. oktober 2018.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Hans Kaiser
lovrådgiver

[1] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---revisjon-av-finansavtaleloven/id2569865/?factbox=horingsnotater

Departementene

Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Namsfogden i Oslo
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Norges Bank
Politidirektoratet
Regelrådet
Skattedirektoratet
Språkrådet
Statens sivilrettsforvaltning
ØKOKRIM

Advokatforeningen
Affinion International
American Express
BankID Norge AS
BlueStep Bank AB
Boligprodusentenes forening
Coop Norge
Eiendom Norge
EnterCard Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens autorisasjonsordninger
Forbruker Europa
Forbrukeradvokaten
Gjeldsoffer-Alliansen
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Ice Communication Norge AS
Juridisk rådgivning for kvinner - JURK
Jussbuss
Klarna Bank AB
Kommunalbanken AS
LittExtra AS
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Nordic Trustee AS
Norsk Landbrukssamvirke
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Pensjonistforbundet
Perx Folkefinansiering AS
Posten Norge AS
Santander Consumer Bank AS
Senior Norge
Senter for finansregulering, Institutt for rettsvitenskap og styring, BI
Solid Offshore Technology AS
Strex AS
Telenor Norge AS
Telia Norge AS
Trustly Group AB
Verdipapirfondenes forening (VFF)
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø