Forskrift om bruk av elektrisk strøm ved trening av hund

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14. mars 2008 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7 og § 8, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814. Endringer: Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov