Forskrift om endring av forskrift 12. juni 2004 nr. 1573 om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) § 3, § 5 og § 9.

I

§ 1 skal lyde:
§ 1. Den behandlingsansvarlige
Den behandlingsansvarlige for registeret er Skattedirektoratet.

§ 6 skal lyde:
§ 6. Rapportering og rapporteringspliktens innhold
Den rapporteringspliktige skal sende rapport så snart som mulig og senest 5 virkedager etter at det er gjennomført rapporteringspliktig valutaveksling eller overføring. Opplysninger om månedlige aggregeringer skal sendes innen 5 virkedager etter avsluttet rapporteringsperiode.

Hver rapporteringspliktig skal sende inn rapport på de tidspunkter som er fastsatt av Skattedirektoratet, selv om det ikke er foretatt rapporteringspliktige overføringer.

Skattedirektoratet fastsetter hvordan rapportene skal formes.

§ 9 første ledd nr. 5 skal lyde:

  1. For bankoverføring fra Norge av beløp over NOK 100 000 eller tilsvarende i annen valuta skal det rapporteres hva overføringen gjelder og betalingsart. Skattedirektoratet fastsetter koder for betalingsart.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.