Forsiden

Forskrift om endring av forskrift 15. desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard

Fastsatt av Finansdepartementet 16. januar 2023 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 23-2 siste ledd

I

§ 6 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Bestemmelser i Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden om ekstra arbeidsgiveravgift av lønn over bestemte beløpsgrenser, får ikke anvendelse for Svalbard.

II

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2023.