Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 (FSFIN) til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Fastsatt av Finansdepartementet 8. januar 2019 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

                                                                 I

Forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.§ 14-5-2, skal lyde:

§14-5-2. Varelager for billedkunstnere
Beholdning av egenproduserte kunstverk som angitt i lov om merverdiavgift av 19. juni 2009 nr. 58 § 3-7 (4), verdsettes til null.

 

                                                                  II

Endringen under I trer i kraft straks.