Forskrift om endring av forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

I

Ny § 6 nr. 10 med overskrift skal lyde:

Omorganisering av virksomhet
Ved omorganiseringer som er gjennomført med lovfestet selskapsrettslig eller skattemessig kontinuitet, må den avgiftspliktige selv ta stilling til sin rett til fritaket ved omregistreringen. Tilsvarende gjelder dersom omorganiseringen kunne vært gjennomført med skattemessig kontinuitet.
Det skal overfor Regionvegkontoret fremlegges en skriftlig erklæring hvor det skal oppgis etter hvilken bestemmelse omorganiseringen er gjennomført, hvilke virksomheter som har tatt del i omorganiseringen, samt når omorganiseringen har funnet sted. I tilfeller hvor omorganiseringen ikke er, men kunne ha blitt gjennomført med skattemessig kontinuitet, skal det oppgis etter hvilken bestemmelse omorganiseringen kunne ha blitt gjennomført med skattemessig kontinuitet, hvilke virksomheter som har tatt del i omorganiseringen, samt når omorganiseringen har funnet sted.
Den som avgir erklæring er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Avgift skal innbetales til avgiftsmyndighetene dersom det etter at erklæring er avgitt viser seg at vilkårene for fritak ikke er oppfylte.
Det skal kunne dokumenteres (f.eks. i form av revisorerklæring og dokumentasjon fra foretaksregisteret) at opplysningene er korrekte.

Forskriften § 6 nr. 11 oppheves.

Nåværende § 6 nr. 12 blir § 6 nr. 11.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2016.