Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2015 nr. 1794 om overgangsregler mv. til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 24.06. 2016 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 23-2 første og tredje ledd.

I forskrift 21. desember 2015 nr. 1794 om overgangsregler mv. til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern, skal § 2 tredje ledd lyde:

§ 13-6 fjerde ledd skal gjelde fra 1. januar 2017 for foretak som ikke har hatt plikt til å ha eget risikoutvalg før finansforetaksloven trer i kraft.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.