Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) mv.

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 13. desember 2013 med hjemmel i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 5-4 og lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) § 8-1 annet ledd.

I

I forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) gjøres følgende endringer:

§ 3-2 annet og nytt tredje ledd skal lyde:

(2) Innskudd for et medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d kan i pensjonsplanen ikke settes høyere enn 7 prosent av medlemmets samlede lønn inntil 12 G, eller 7 prosent av medlemmets samlede lønn mellom 1G og 12 G. Tilleggsinnskudd for medlemmets lønn mellom 7,1 G og 12 G kan i pensjonsplanen ikke settes høyere enn 18,1 prosent av slik lønn i det enkelte år. Det skal ikke betales innskudd for lønn over 12 G.

(3) Betaling for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen kommer i tillegg til grensene i første og annet ledd.

II

Foretak som 1. januar 2014 har innskuddspensjonsordning opprettet i henhold til innskuddspensjonsloven, gis frist til 31. desember 2016 med å tilpasse innskuddspensjonsordningen til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav d.

III

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

Til toppen