Forskrift om endring av forskrift 22. september 1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap og pensjonsforetak med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m.

Fastsatt av Finansdepartementet 26. september 2012 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) §§ 2-4, 7-3, 8-2 og 15-8.

 

I

I forskriften gjøres følgende endringer

 

§ 10 første ledd skal lyde:

Følgende lovbestemmelser i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven), med tilhørende forskrifter som angitt, gjelder for virksomhet som drives her i riket:

1. Taushetsplikt

Forsikringsvirksomhetsloven § 1-6.

 

2. Premier og forsikringsvilkår

Forsikringsvirksomhetsloven § 6-7 annet ledd, § 9-4, § 9-5 første ledd, jf. § 7-10 og §8-4 med tilhørende forskrifter, § 12-6 første og tredje ledd og § 12-7 første ledd annet punktum. Finanstilsynet kan forby bruk av premier som Finanstilsynet finner urimelige, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 9-6 tredje ledd og § 12-5 sjette ledd annet punktum

 

3. Norske regler om informasjonsplikt

Forsikringsvirksomhetsloven § 7-11, § 9-23 og § 10-16 med tilhørende forskrifter.

 

4. Overskudd

Forsikringsvirksomhetsloven § 9-9, § 9-12 og § 10-14, jf. § 7-10 og § 8-4, med mindre annet følger av lovgivningen i institusjonens hjemland. Det skal i alle tilfelle fremgå av forsikringsvilkårene hvilke regler som skal gjelde om retten til overskudd, herunder reglene om beregning, ufordelt overskudd og tidspunkt for utbetaling eller annen disponering av overskuddsmidler.

 

5. Flytting

Forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11 med tilhørende forskrift, unntatt § 11-14 sjette ledd annet punktum.

 

6. Melding om skade til agent

Forsikringsvirksomhetsloven § 12-3 annet ledd.

 

7. Forbud om forsikring mot strafferettslige sanksjoner

Forsikringsvirksomhetsloven § 12-1 annet ledd med tilhørende forskrifter.

 

8. Opplysningsplikt til informasjonsordninger

Forsikringsvirksomhetsloven § 12-5 syvende ledd med tilhørende forskrifter gjelder for filial av selskap med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeids­område. Finanstilsynet kan bestemme at forsikringsvirksomhetsloven § 12-5 syvende ledd med tilhørende forskrifter skal gjelde for selskap som driver grenseoverskridende virksomhet av et ikke uvesentlig omfang her i riket.

 

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.

Til toppen