Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. desember 2014 med heimel i lov av 10. juli 1936 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §§ 5 og 5a, og kongeleg resolusjon av 7. mai 1999 nr. 435.

I

I forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk gjøres det følgende endringer:

§ 1 skal lyde:
§ 1. Omsetningsavgift på jordbruksvarer
Produsentar som omsetter jordbruksvarer, skal svara avgift etter desse satsane:

a) Mjølk:  6 øre pr. liter
b) Kjøtt av storfe og kalv: maks. 150 øre pr. kg
c) Kjøtt av sau og lam: maks. 150 øre pr. kg
d) Svinekjøtt: maks. 150 øre pr. kg
e) Egg:   80 øre pr. kg
f) Kjøtt av kylling:  24 øre pr. kg
g) Kjøtt av kalkun: 24 øre pr. kg
h) Korn og oljefrø:  maks. 5 øre pr. kg

Omsetningsrådet fastsett omsetningsavgifta innafor maksimalsatsane i første ledd bokstav b, c, d og h.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen