Forskrift om endring av forskrift 7. desember 2007 nr. 1369 om dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer

Fastsatt av Finansdepartementet 2. september 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-12 nr. 7

                                                            I
I forskrift 7. desember 2007 nr. 1369 om dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer gjøres følgende endring:

§ 15 tredje ledd skal lyde:
(3) Denne forskrift begrenser ikke ligningsmyndighetenes adgang til å kreve opplysninger i medhold av ligningsloven § 6-1 og § 6-5, herunder opplysninger til utdyping av beskrivelser og materiale som nevnt i § 4 – § 13.

                                                           II
Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen