Forskrift om endring av forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 13. oktober 2013 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. § 4, jf. § 1 annet ledd, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 a åttende ledd, § 2-9 b sjette ledd, § 2-9 c annet ledd og § 2-9 e sjette ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-15, § 9-15 a, § 9-16 og § 9-17.

Forskrift om endring av forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 13. oktober 2013 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. § 4, jf. § 1 annet ledd, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 a åttende ledd, § 2-9 b sjette ledd, § 2-9 c annet ledd og § 2-9 e sjette ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-15, § 9-15 a, § 9-16 og § 9-17. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

I

I forskrift 14. desember 2006 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 13-3 nytt tredje ledd skal lyde:

LGD for massemarkedsengasjementer med pant i boligeiendom som ikke er garantert av stater, skal justeres opp med èn felles faktor dersom dette er nødvendig for å oppnå en EAD – vektet gjennomsnittlig LGD på minst 20 prosent.

Overskriften til § 49-2 skal lyde:

§ 49-2 Overgangsordninger mv.

§ 49-2 femte ledd oppheves.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2014.