Forskrift om endring av forskrift om midlertidig unntak fra prioritetsreglene under rekonstruksjon etter midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2021 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) § 9-4 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 7. mai 2020 nr. 948.

I

I forskrift 11. mai 2020 nr. 974 om midlertidig unntak fra prioritetsreglene under rekonstruksjon etter midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19, gjøres følgende endring:

§ 2 skal lyde:

Forskriften trer i kraft 11. mai 2020 og oppheves 1. juli 2023.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov