Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2018 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) §§ 5-11 tredje ledd, 5-12 fjerde ledd, 5-15 annet ledd siste punktum og 19-7.

I

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 5-11-1 annet ledd nytt annet punktum skal lyde:

Tilsvarende gjelder for arbeidstaker som er pendler og som skattlegges etter særreglene om skattlegging av utenlandske arbeidstakere i skatteloven kapittel 19.

§ 5-12-10 nytt annet punktum skal lyde:

Tilsvarende gjelder for arbeidstaker som er pendler og som skattlegges etter særreglene om skattlegging av utenlandske arbeidstakere i skatteloven kapittel 19.

§ 5-15-5 tolvte ledd skal lyde:

(12) Fordel i form av arbeidsgivers dekning av utgifter ved opphold utenfor hjemmet på grunn av arbeidet er skattefri så langt den ikke overstiger:

- Satser for kost fastsatt av Skattedirektoratet eller det dokumenteres at høyere utgifter er medgått. Det gis ikke skattefritak for dekning av kost dersom det kan oppbevares og tilberedes mat i pendlerboligen.

- Dokumenterte utgifter til losji.

Utgifter til besøksreiser til hjemmet kan dekkes skattefritt etter reglene i skatteloven § 6-44. Det gis ikke skattefritak for arbeidsgivers dekning av utgifter til kost, losji og besøksreiser til hjemmet for arbeidstaker som er pendler og som får standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker. Tilsvarende gjelder for arbeidstaker som er pendler og som skattlegges etter særreglene om skattlegging av utenlandske arbeidstakere i skatteloven kapittel 19.

Nytt kapittel 19 skal lyde:

Kapittel 19. Særregler om skattlegging av utenlandske arbeidstakere mv. (kildeskatteordning)

§ 19-1. Anvendelsesområde

§ 19-1-1. Begrensninger i anvendelsesområdet

Personer som anses bosatt på Svalbard etter skatteloven § 2-35 annet ledd bokstav b, omfattes ikke av særreglene om skattlegging av utenlandske arbeidstakere i skatteloven kapittel 19.

§ 19-3. Inntektstak

§ 19-3-1. Inntektstakets størrelse

Har skattyter årlig brutto arbeidsinntekt, jf. skatteloven § 19-1, som overstiger trinn 3 i trinnskatten, skal skattlegging skje etter skattelovens alminnelige regler for hele inntekten.

§ 19-5. Forholdet til bostedsregler

§ 19-5-1. Inntektstak for kapitalinntekter

Har skattyter som blir bosatt i riket, jf. skatteloven 2-1, brutto kapitalinntekter som overstiger 10000 kroner, skal skattlegging skje etter skattelovens alminnelige regler.

§ 19-6. Valgadgang

§ 19-6-1. Overgang til alminnelige regler

(1) Skattyter kan velge å tre ut av kildeskatteordningen innenfor inntektsåret som kildeskatten blir fastsatt for. Slikt valg tas ved å søke om skattekort for skattlegging etter skattelovens alminnelige regler.

(2) Skattyter kan også tre ut av kildeskatteordningen etter utløpet av det inntektsåret kildeskatten er fastsatt for. Slikt valg må tas innen fristen for å levere skattemelding etter skatteforvaltningsloven § 8-2.

(3) Skattyter som har valgt skattlegging etter skattelovens alminnelige regler, kan ikke tre inn i kildeskatteordningen innenfor samme inntektsår.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.