Forskrift om endring i forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 2. juni 2021 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 1-7.

I

I forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften) gjøres følgende endring:

§ 2 første ledd ny bokstav d skal lyde:

d. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/630.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.