Historisk arkiv

Endringer i bankregelverket om problemlån

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftsendringer som gjennomfører forordning (EU) 2019/630 om tapsdekning for misligholdte engasjementer ved en endring i CRR/CRD IV-forskriften.

Forordningen endrer EUs kapitalkravsforordning (CRR), og innfører krav om fradrag i foretakenes rene kjernekapital for problemlån som ikke er tilstrekkelig nedskrevet. Lån regnes som problemlån når det er forfalt med mer enn 90 dager, eller hvis det er usannsynlig at låntakeren er i stand til å tilbakebetale hele lånet. For EØS/EFTA-landene gjelder de nye reglene for lån som er gitt etter 7. februar 2020. Forordningen skal gi insentiver til å unngå opphopning av problemlån i banker, og bidra til at bankene setter av tilstrekkelig kapital til å møte fremtidige tap på disse lånene.

I EU arbeides for tiden med et direktiv for å styrke annenhåndsmarkedet for problemlån, og departementet vil vurdere gjennomføring når direktivet er fastsatt.

Les mer: