Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endringer i kapitalkravsforordningen for problemlån

Forordning (EU) 2019/630 endrer reglene i kapitalkravsforordningen (CRR) om behandling av misligholdte og tapsutsatte lån (problemlån). Forordningen er en del av EUs arbeid for å redusere risikoen i den europeiske banksektoren, og innebærer bl.a. at det skal stilles krav om fradrag i ren kjernekapital for problemlån som ikke er tilstrekkelig dekket av nedskrivninger. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men er EØS-relevant. Forordningen antas å ha begrenset effekt for norske finansforetak, siden omfanget av problemlån er relativt lavt på nåværende tidspunkt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.01.2020

Vår ref.: 19/3298

Finanstilsynet har i høringsnotat av 1. november 2019 foreslått at forordningen gjennomføres ved henvisning i CRR/CRD IV-forskriften. Forordningen inneholder ingen nasjonale valg og gjelder kun for lån oppstått etter 26. april 2019, som i praksis innebærer at de første fradragene ikke skal gjennomføres før medio 2021. Departementet viser for øvrig til EU-kommisjonens konsekvensutredning fra 2018.[1]

Departementet ber om høringsinstansenes eventuelle merknader til Finanstilsynets forslag innen 31. januar 2020.

For å avgi høringsuttalelse må en gå til høringssaken på regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Vedlegg:

  • Høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet
  • Kopi av oppdragsbrev av 27. august 2018 fra Finansdepartementet til Finanstilsynet
  • Kopi av brev av 1. november 2018 fra Finanstilsynet til Finansdepartementet

Kopi: Finanstilsynet

 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                     Siren Solhaug
                                                                                     avdelingsdirektør

 

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0073&from=EN

 

Alle departementene

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

AktuarKonsulenters Forum

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bankenes sikringsfond

Banklovkommisjonen

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Coop Norge SA

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Aktuarforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Econa

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Energi Norge

EVRY

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansmarkedsfondet,

Norges Forskningsråd

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen i Bodø

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

Høgskolen i Sørøst-Norge

(tidl. Telemark)

Høyskolen i Sogn og Fjordane

Initiativ for etisk handel

Kommunalbanken

Konkurransetilsynet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nasdaq Oslo ASA

Nasdaq Clearing Oslo

Nordic Association of Electricity Traders (NAET)

Nordic Trustee

Norges Bank

Norges Bitcoin- og Blockchainforening

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norges Takseringsforbund

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk olje og gass

 

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Venturekapitalforening

Norsk Øko-Forum

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Nasdaq Clearing Oslo

NTL-Skatt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Pensjonskasseforeningen

Personskadeforbundet LTN

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes Forening

Småbedriftsforbundet

Sparebankforeningen i Norge

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen

Virke Inkasso

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet

 

 

Til toppen