Forskrift om endring i forskrift 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 13.12 2016 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v (regnskapsloven) § 10-1.

I

I forskrift 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:
Forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak, forvaltningsselskap og AIF-forvaltere med tillatelse

§ 1-1 første ledd skal lyde:
Forskriften gjelder

  1. verdipapirforetak, jf. lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 2-3 første ledd, som ikke er kredittinstitusjon
  2. forvaltningsselskap for verdipapirfond, jf. lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond § 1-2 første ledd nr. 2
  3. forvaltere av alternative investeringsfond, jf. lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 1-2 første ledd bokstav b, som har tillatelse etter samme lov § 2-2
  4. norske filialer av utenlandske verdipapirforetak
  5. morselskap til foretak nevnt i nr. 1-3, jf. lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel §9-21 første ledd nr. 3.

§ 1-3 skal lyde:
Begrepet verdipapirforetak i denne forskrift skal også omfatte forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse etter verdipapirfondloven § 2-1 annet ledd, forvaltere av alternative investeringsfond med tillatelse etter AIF-loven § 2-2 tredje ledd, og morselskap som nevnt i § 1-1 nr. 5.

Ny § 1-4 skal lyde:
§ 1-4 Innsending til Finanstilsynet
Foretak nevnt i denne forskrift § 1-1 nr. 1, 2, 3 og 5, skal innen 90 dager etter utløpet av regnskapsåret sende inn styregodkjent årsregnskap med revisors beretning til Finanstilsynet.

§ 2-2 punkt 1 skal lyde:
1. Dersom foretakets kapitaldekning er under gjeldende minimumskrav skal det gjøres oppmerksom på dette og redegjøres for tiltak som er truffet for å sikre foretakets drift.

§ 4-3 annet og tredje ledd skal lyde:
Dersom klientmidlene overstiger klientansvaret (klientgjelden) er det overskytende verdipapirforetakets eiendel og skal oppføres i verdipapirforetakets balanse.

Dersom klientmidlene ikke fullt ut dekker klientansvaret er underdekningen verdipapirforetakets gjeld til klienten og skal oppføres som kortsiktig gjeld i verdipapirforetakets balanse.

§ 5-6 første ledd skal lyde:
Det skal gis opplysninger om formålet med foretakets bruk av finansielle derivater.

§ 5-12 skal lyde:
For hver post under finansielle anleggsmidler skal det gis opplysninger om foretakets ansvarlige lånekapital i andre foretak.

§ 5-13 første og andre ledd skal lyde:
Det skal opplyses om foretakets kapitaldekning, herunder risikovektet beregningsgrunnlag, startkapitalkrav, netto ansvarlig kapital og kapitaldekningsprosenten. Regnskapsloven § 6-6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

Ansvarlig kapital skal spesifiseres på ren kjernekapital, kjernekapital og hver enkelt undergruppe av tilleggskapital, samt på fradrag. Forskjellen mellom ren kjernekapital og balanseført egenkapital skal spesifiseres og forklares.

§ 5-13 nytt fjerde og femte ledd skal lyde:
Foretak som er omfattet av krav til ansvarlig kapital basert på faste kostnader, skal spesifisere beregningen av faste kostnader som utgjør grunnlaget for det påfølgende års kapitalkrav.

Verdipapirforetak som benytter basismetoden ved beregning av beregningsgrunnlaget for operasjonell risiko, skal spesifisere beregningen fordelt på årstall, driftsinntekter, finansinntekter og eventuelle kostnader.

§ 5-14 første punktum skal lyde:
Opplysninger om gjennomsnittlig rente på gjeld som nevnt i regnskapsloven § 7-21 fjerde ledd skal også gis for gjeld ført under post D II nr. 4 øvrig langsiktig gjeld.

 

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.

Til toppen