Forskrift om endring i forskrift 24. juni 2014 nr. 857 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2021 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) § 3, § 4, § 5, § 10 og § 11.

I

I forskrift 24. juni 2014 nr 857 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 2-1 femte ledd skal lyde:

For opplysningspliktige etter skatteforvaltningsloven § 7-6, utskytes fristen for første levering etter første ledd til den 15. i den påfølgende kalendermåneden, når arbeidet i et oppdrag påbegynnes etter den 20. i en kalendermåned. Opplysningene skal gis for hver kalendermåned opplysningene gjelder for.

§ 2-1 sjette ledd skal lyde:

Når det er innvilget fritak fra å foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven § 5-3 for arbeidstakere hos opplysningspliktige etter skatteforvaltningsloven § 7-6, kan opplysninger leveres en gang per år. Opplysningene skal gis for hver kalendermåned opplysningene gjelder for, og skal leveres senest den 15. januar i året etter inntektsåret.   

Nåværende femte og sjette ledd blir nytt syvende og åttende ledd.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra 1. januar 2022.

Tilhørende lov