Forskrift om endring i forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet

Fastsatt av Finansdepartementet 28. juni 2019 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 1-7, § 13-6 syvende ledd, § 13-8 og § 14-10 fjerde ledd.

I

I forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet skal § 53 første ledd lyde:

(1) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 1b (delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring), som endret ved

a) delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467,
b) delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2283,
c) delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/669 og
d) delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1542,

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 53c fjortende ledd skal lyde:

(14) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 1p (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF), som endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordninger (EU) 2016/1868, (EU) 2017/2189 og (EU) 2018/1844, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 53c sekstende ledd skal lyde:

(16) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 1r (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for, formatene på og malene for rapporten om solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF), som endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordninger (EU) 2017/2190 og (EU) 2018/1843, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig

II

Forskriften trer i kraft 1. august 2019.