Forsiden

Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 27. oktober 2020 i medhold av lov 27. mars 2020 nr. 14 om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter §§ 4, 7, 8 og 10.

I

I forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter gjøres følgende endringer:

§ 7 skal lyde:

Det enkelte finansforetaks andel av garantiordningens samlede ramme til og med 27. oktober 2020 er fastsatt i Vedlegg 2 til denne forskrift. Etterfølgende endringer i andeler følger av enkeltvedtak.

Foretak kan sende søknad om justering av andel til GIEK. Ubenyttede andeler av garantirammen kan fordeles av GIEK mellom øvrige finansforetak forholdsmessig med fordelingen av andelene nevnt i første ledd, eller til finansforetak som har særlig behov for eller evne til å benytte en større andel av garantirammen. GIEK kan etter anmodning fra finansforetak inndra andeler når finansforetaket ikke har ønske om eller evne til å benytte sin andel. Departementet kan treffe vedtak om omfordeling av garantirammen som innebærer at tildelte andeler inndras eller reduseres. Før departementet treffer vedtak om omfordeling som innebærer inndragning eller reduksjon av tildelte andeler, skal berørte finansforetak og Finans Norge gis anledning til å uttale seg.

Foretak med hovedsete i en annen EØS-stat som etter finansforetaksloven § 5-5 kan drive grensekryssende utlånsvirksomhet i Norge i henhold til direktiv 2013/36/EU (CRD IV) vedlegg I punkt 2, kan etter søknad tildeles en andel av garantiordningens samlede ramme. GIEK mottar søknader og oversender tilrådning i saken til departementet for avgjørelse. Søknaden skal minst inneholde foretakets navn, kopi av Finanstilsynets melding til foretaket etter finansforetaksloven § 5-5 første ledd fjerde punktum, samt informasjon om foretakets markedsandeler i:

  1. markedet for lån til bedrifter i Norge som nevnt i § 3, der lån til bedrifter innen næringseiendom er holdt utenfor, og
  2. markedet for lån til alle bedrifter i Norge.

§ 8 annet ledd skal lyde:

Garantien dekker ikke forfalte, ikke betalte renter utover 90 dager eller renter som påløper etter at det er åpnet gjeldsforhandlinger, rekonstruksjon eller konkurs hos låntaker.

§ 11 a første ledd skal lyde:

Garanterte lån kan refinansieres av et finansforetak uten hinder av § 11. Ved refinansiering skal lånebeløp og eventuelle sikkerheter videreføres uendret. Lånet som refinansieres, skal nedbetales i sin helhet av finansforetaket som overtar lånet.

§ 18 annet ledd skal lyde:

GIEK har ansvar for å motta finansforetakenes innrapporteringer etter loven og forskriften, foretar utbetaling etter §§ 20 a og 21, og samtykker til restrukturering etter § 20 a og betinget forlengelse av garantitid etter § 20 b.

Ny § 20 a skal lyde:

§ 20 a. Restrukturering

GIEK kan etter anmodning fra finansforetak samtykke til avtale om restrukturering hvor garanterte lån inngår hvis dette anses å være i statens interesse, herunder at statens økonomiske tap antas å bli blir lavere enn ved utbetaling etter § 21. Vilkårene for restruktureringen skal være markedsmessige. 

Ved restrukturering som medfører nedskrivninger av lånebeløpet, utbetaler GIEK på anmodning fra finansforetaket 90 prosent pro rata av finansforetakets aktuelle tap på det garanterte lånet. Forskriften § 21 annet, tredje og femte ledd gjelder tilsvarende. Forskriften § 8 gjelder tilsvarende så langt den passer.

Ny § 20 b skal lyde:

§ 20 b. Betinget forlengelse av garantitid ved gjennomføring av tapsbegrensende tiltak

GIEK kan på anmodning fra finansforetak gjøre unntak fra forskriften § 15 første ledd første punktum, hvis finansforetaket før garantitidens utløp finner grunn til å iverksette tapsreduserende tiltak overfor låntaker og forlengelse av garantitiden anses å være i statens interesse, herunder at statens økonomiske tap antas å bli lavere enn ved utbetaling etter § 21. Forskriften § 21 annet, tredje og femte ledd gjelder tilsvarende, med mindre bestemmelsene tidligere er oppfylt i forbindelse med restrukturering etter § 20 a.

§ 21 nytt sjette ledd skal lyde:

GIEK kan helt eller delvis gjøre unntak fra krav i denne paragrafen, eller be om oppdatert dokumentasjon, når finansforetaket tidligere har gitt dokumentasjon som nevnt i denne paragrafen i henhold til forskriften §§ 20 a eller 20 b.

Vedlegg 2 skal lyde:

Vedlegg 2: Finansforetakenes andel av garantirammen (mill. kroner), jf. forskriften § 7 første ledd (PDF)

II

Forskriften trer i kraft straks.