Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 20. november 2020 i medhold av lov 27. mars 2020 nr. 14 om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter §§ 3 og 5.

I

I forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter gjøres følgende endringer:

§ 4 annet ledd skal lyde:

Vilkåret om at bedriften forventes å være lønnsom under normale markedsforhold, er oppfylt når et finansforetak innvilger lån til en bedrift under garantiordningen. Herunder kan det antas at lønnsomhetsvilkåret er oppfylt når årsregnskapet for 2019 viser positivt resultat etter skatt.

§ 10 tredje ledd skal lyde:

Nedbetalingslån under ordningen kan gis med avdragsfrihet i opptil 36 måneder.

II

Forskriften trer i kraft straks.