Forskrift om endring i forskrift av 29. juni 2007 nr. 875 om regulerte markeder (børsforskriften)

Finansdepartementet har fastsatt to forskrifter om saksbehandlingsfrister for myndighetenes behandling av søknad om erverv av betydelig eierandel i bør og verdipapirregister.

Fastsatt av Finansdepartementet 9. november 2016 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 35 sjuende ledd. 

I 

I forskrift 29. juni 2007 nr. 875 om regulerte markeder (børsforskriften) gjøres følgende endringer: 

Nytt kapittel 6a skal lyde: 

Kapittel 6a. Nærmere om saksbehandlingsfrister ved erverv av betydelig eierandel i børs 

§ 28a. Saksbehandlingsfrister 

Finanstilsynet skal så raskt som mulig bekrefte å ha mottatt søknad om tillatelse etter børsloven § 35 første ledd. Søknaden skal avgjøres innen fire måneder etter avgitt bekreftelse. Har departementet eller Finanstilsynet innen tre måneder fremsatt skriftlig anmodning om ytterligere opplysninger, som er nødvendige for å få avsluttet vurderingen, overfor erververen eller andre, avbrytes fristen inntil svaret er mottatt, men ikke i mer enn 20 arbeidsdager hvis den anmodningen er rettet mot er undergitt tilsyn i og er hjemmehørende i en EØS-stat. 

Er spørsmålet om tillatelse ikke avgjort innen utløpet av fristen etter første ledd, skal tillatelse anses gitt til erverv av eierandel som angitt i søknaden etter børsloven § 35 femte ledd. 

II

 Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2017.