Forskrift om endring i forskrift om avgrensning av arbeidsgiveravgiftsfritaket etter folketrygdloven § 23-2 sjuende ledd for private arbeidsoppdrag i hjemmet mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 5. oktober 2012 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2 sjuende ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 5. oktober 2012 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2 sjuende ledd. 

I

I forskrift 19. november 1997 om avgrensning av arbeidsgiveravgiftsfritaket etter folketrygdloven § 23-2 sjuende ledd for private arbeidsoppdrag i hjemmet mv. av 19. november 1997 nr. 1173 gjøres følgende endring:

§ 2 første ledd skal lyde:

Som privat arbeidsoppdrag i hjemmet regnes lønnet arbeid som skjer på eller i tilknytning til arbeidsgiverens hjem eller fritidsbolig. Arbeidet kan blant annet gjelde omsorgsfunksjoner i hjemmet, innkjøp, renhold, hagestell, snømåking, vedlikeholdstjenester og påkostninger på fritakslignet bolig- eller fritidseiendom etter skatteloven § 7-1 og § 7-2 a og b, leiet bolig, innbo eller privat kjøretøy.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

 

Til toppen