Forskrift om endring i forskrift om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2024 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og stortingets avgiftsvedtak

 

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§ 2-7 oppheves.

§ 4-1 første ledd første punktum skal lyde:

Ambulanser er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 8 bokstav f.

§ 4-2 første ledd første punktum skal lyde:

Begravelseskjøretøy er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 8 bokstav g.

§ 4-3 første ledd skal lyde:

Beltemotorsykkel som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på humanitær institusjon som skal nytte motorvognen i ambulansetjeneste, er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 8 bokstav h.

§ 4-4 første ledd første punktum skal lyde:

Spesialutrustede motorvogner til bruk for brannvesenet er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 8 bokstav m.

§ 4-5 skal lyde:

§ 4-5. Drosje tilpasset transport av rullestolbrukere

Drosje tilpasset transport av rullestolbrukere er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 8 bokstav p.

Som drosje tilpasset transport av rullestolbrukere anses personbil i avgiftsgruppe a som er tilpasset for og skal benyttes til transport av rullestolbrukere. Det er et vilkår at motorvognen er registrert på innehaver av løyve etter yrkestransportlova § 9, og er godkjent etter forskrift 3. desember 2009 nr. 1438 om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.

§ 4-6 skal lyde:

§ 4-6. Omdisponering av motorvogn som er fritatt for avgift

Motorvogn som er fritatt for avgift etter Stortingets avgiftsvedtak § 8 bokstav d, f, g, h, i, l, m og p, kan avgiftsfritt omregistreres til annet bruk innen samme avgiftsgruppe etter tre år regnet fra første gangs registrering.

Foretas omregistrering før dette, skal det betales forholdsmessig engangsavgift for det antall måneder som gjenstår av treårsperioden. Avgiften beregnes etter de regler og avgiftssatser som gjaldt på tidspunktet for første gangs registrering. Del av måned regnes som hel måned.

For motorvogn som er fritatt for avgift etter Stortingets avgiftsvedtak § 8, og ikke omfattes av første ledd i paragrafen her, skal det betales avgift etter reglene i kapittel III dersom betingelsene for avgiftsfrihet ikke lenger er oppfylt. Avgiften beregnes etter de regler og avgiftssatser som gjelder når fritaksbetingelsen opphører. I utregnet avgift gjøres fradrag basert på motorvognens registreringstid etter satsene i § 3-3.

Dersom motorvogn som omfattes av Stortingets avgiftsvedtak § 3 første ledd bokstav k (avgiftsgruppe k), tas ut av drosjevirksomhet innen tre år regnet fra første gangs registrering skal det betales tillegg i engangsavgiften etter reglene i annet ledd.

§ 4-7 første ledd første punktum skal lyde:

Motorvogner som innføres som arvegods er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 8 bokstav j.

§ 4-8 første ledd første punktum skal lyde:

Motorvogner som innføres til midlertidig bruk er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 8 bokstav k.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2024.